STENGING AV VÅRE TRENINGSSENTRE!

I tråd og lojalitet med myndighetenes pålegg, stenger FitnessRoom midlertidig alle sine sentre med virkning fra
torsdag 12. mars 2020 klokka 18.00 frem til torsdag 26. mars kl. 24.00.
Det vil da ikke være mulighet til å komme inn og hente personlige eiendeler etter dette tidspunkt.
Dette sier vedtaket fra Helsedirektoratet.

Hold deg oppdatert med å følge med på vår nettside: www.fitnessroom.no/corona
og/eller vår hoved Facebook side.

Hvis du har spørsmål så må du beregne lengre svartid enn normalt i denne perioden.
Henvendelser kan sendes til: post@fitnessroom.no


HVA SKJER MED DITT MEDLEMSKAP?
Alle medlemskap blir satt på vent inntil videre.
Du som medlem trenger ikke gjøre noe.
Ny informasjon vil bli gitt senere  – og senest 27.mars 2020.

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører for deg som medlem.
Samtidig håper vi på forståelse for dette i den vanskelige situasjonen hele bransjen og landet er i for øyeblikket


KREVENDE TID!

FitnessRoom går også inn i en krevende tid fremover i forhold til videre drift  hvis denne krisen vedvarer.
Hvis krisen vedvarer så setter vi pris på at våre medlemmer også viser “dugnadsånd” for at ditt lokale treningssenter også skal bestå etter krisen.
Alle økonomiske støtteordninger som blir iverksatt, vil vi jobbe for at skal komme medlemmene våre til gode. Men vi har i dag ikke en god nok oversikt over de økonomiske konsekvensene dette medfører, verken for oss eller våre medlemmer.
Så fort vi har fått klarhet i disse forholdene, vil vi komme raskt tilbake til dere med oppdatert informasjon.
For oss er du som kunde det aller viktigste for oss.
Fornøyde kunder er det vi lever av.
Som sagt innledningsvis så er alle medlemskap satt på vent til og med 26.mars 2020.
Mvh,
Knut Georg Engebu
Daglig leder


CLOSING OUR TRAINING CENTERS!
In keeping with loyalty to government orders, FitnessRoom temporarily shuts down all its centers with effect from
Thursday March 12, 2020 at 18:00 until Thursday, March 26 at. 18:00.
It will then not be possible to enter and retrieve personal assets after this time either.

This is the decision of the Directorate of Health.
We take this very seriously and the health of our customers is the first priority in this situation!

Keep up to date with our website and our main Facebook page.
If you have any questions you must expect longer response time than normal during this period.
Inquiries can be sent to: post@fitnessroom.no


WHAT HAPPENS TO YOUR MEMBERSHIP?
All memberships are put on hold for the time being.
You as a member need not do anything.
New information will be provided later – and by latest March 27, 2020.

At the same time, we hope for an understanding of this in the difficult situation the entire industry and the country are currently in


DEMANDING TIME!

FitnessRoom is also going into a demanding time ahead in relation to further operations if this crisis persists.
If the crisis persists then we appreciate that our members also show “spirit of devotion” for your local fitness center in order to survive/operate after the crisis as well.
All financial support schemes that are implemented from The Government, we will work to benefit our members.
But today we do not have a good enough overview of the financial consequences this entails, neither for us nor our members.
As soon as we have clarified these matters, we will get back to you soon with updated information.
For us, you as a customer are the most important thing to us.
Satisfied customers are what we live for.
As stated initially, all memberships are put on hold until March 26, 2020.
Regards,
Knut Georg Engebu
CEO